matik8.co.il

המשבר הפיננסי העולמי והעסקים הקטנים

המשבר הפיננסי העולמי זורה את אימתו על הציבור ומטיל דאגה בלב אנשי עסקים רבים מכל רחבי העולם. חובות המדינה של מדינות דרום אירופה כיוון ואיטליה הם רק נדבך בתוך השבר הגדול שצפוי לנו בתקופה הקרובה. הדאגה העיקרית מהמשבר הממשמש ובא הם באשר לעתידם של עסקים הפיננסיים כחברות הביטוח והבנקים הגדולים באירופה ובארצות הברית. תאגידי ענק מוטלים על כף המאזניים ואיתם כל העסקים התלויים בהם. אולם מה בדבר שוק העסקים הקטנים והבינוניים. האם עסק המייבא ריהוט משרדי או חדרי תינוקות צריך להיות מודאג ביתר מידה מהמשבר הנראה באופק.

ראשית יש לנו להבין מדוע עיקר האיום המוטל על הבנקים למעשה מהווה את הסכנה הגדולה.
משבר פיננסי מתחיל בטלטלה של הבנקים הגדולים. לבנקים קשה לגייס ולמכור כסף לצרכן האשראי המהווה כעת מבחינתם גורם מאיים. בימים כתיקונם רווחי הבנקים מונפקים משיעורי הריבית שהם גובים מן צרכני האשראי. גם הבנקים מקבלים מסגרות אשראי ממקורות פיננסיים שונים כמו בנקים גדולים יותר או מוסדות פיננסים אחרים כמו מוסדות פיננסים המנוהלים בידי המדינה בישראל למשל בנק ישראל.

עליה בשווי הכסף וירידה בזמינות הכסף לבנקים מושך אחריו עלייה במחירים. עלייה במחירים משמעותה עלייה בשיעורי הריבית גם לצרכן. גורמים אלו ממתנים את יכולותיו של הבנק להעניק ללקוחותיו אשראי גדול.

זאת ועוד, בימים כתיקונם מסגרות ודירוגי האשראי שהמוסדות הפיננסים נותנים ללקוחותיהם כלומר לבתי עסק וחברות תלוי במידת הסיכון שאותו עסק יצליח להחזיר לבנק את המימון שהבנק נתן לו. היכולת של הבנק לאמוד את רמת הסיכון של חברות תלוי ברמת השקיפות שיש לאותו עסק בהצגת דוחותיו הכספיים וכיו"ב. אחר שהבנק בודק שאותו עסק יציב מבחינה עסקית וגודל האשראי תואם למציאות הכנסותיו של העסק נותן הבנק אשראי לאותו עסק תוך לקיחת סיכון שהסיכון שעסק זה לא יחזיר את חובותיו הוא קטן. סיכון זה שווה לבנק על מנת להרוויח את הריביות מעסקת האשראי הזאת. אלא שבימי סערה של משבר פיננסי בעולם, רמת הסיכון של העסקים עולות. כלומר הסיכוי שאותו עסק יחזיר את האשראי שניתן לו איננו כל כך גבוה. מה שמכונה "רמת שקיפות נמוכה". הבנקים לא יכולים לאמוד את רמת הסיכון. לכן הבנקים מצמצמים הן את גובה האשראי והן את נתינתו. ואומנם לא רק גובה האשראי יצטמצם אלא הבנקים ינהגו ביתר קשיחות. וכל סטייה מהמסגרות המתוכננות של צרכני האשראי יאותת לבנק לבדוק צרכן זה ולהקשיח עמו עמדה.

כיצד זה משפיע על בעל העסק הקטן.
אותו יבואן ריהוט משרדי או חדרי תינוקות יחל להרגיש את קשיחות הבנקים לגובה האשראי שהם יהיו מוכנים לתת לו. אמנם עיקר המשבר כעת ניצב חזיתית מול התאגדים הגדולים אך מכיוון שהשוק העולמי המודרני מנוהל במבנה דומינו המשבר יחלחל גם לבנקים המקומיים עד לאותו צרכן אשראי זעיר. העצה היעוצה מפי מומחי ייעוץ עסקי וכלכלה היא לא לקחת סיכונים עסקיים בימים אלו.


פרטים נוספים באתר של דורון עמית
com/imageData/public/files/k/kconnors/04/l/14297600430tk8m